บริการกำจัด "ยุง"

บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด

วงจรชีวิต ยุง

ยุง (Mosquitoes) มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) หมายถึง การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะแตกต่างกันมากแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะไข่ (Egg) ระยะลูกน้ำ (Larva) ระยะตัวโม่ง (Pupa) และระยะตัวเต็มวัย (Adult) ระหว่างการเจริญเติบโตในแต่ละระยะต้องมีการลอกคราบ (Molting) โดย ยุงแต่ละชนิดจะมีวงจรชีวิตที่ยาวนานแตกต่างกัน เช่น ยุงลายจะมีอายุประมาณ 7 วัน


การเจริญเติบโต โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ

1. ระยะไข่

บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด

ระยะไข่ใช้เวลา 2 – 3 วัน จึงฟักตัวออกเป็นลูกน้ำ ในยุงบางชนิดไข่สามารถอยู่ในสภาพแห้งได้หลายเดือนจนกระทั่งเป็นปี เมื่อมีน้ำก็จะฟักออกเป็นลูกน้ำ แหล่งวางไข่ของยุงแต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น ยุงลายชอบวางไข่ในภาชนะขังน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนยุงรำคาญชอบวางไข่ในแหล่งน้ำสกปรกต่างๆ น้ำเสียจากท่อระบายน้ำ แต่หากไม่พบสภาพน้ำที่ชอบ ยุงก็อาจวางไข่ในสภาพน้ำที่ผิดไป นักวิทยาศาสตร์หลายคนรายงานว่าปัจจัยที่ช่วยให้ยุงตัวเมียรู้ว่าควรจะวางไข่ที่ใดก็คือสารเคมีบางอย่างในน้ำ สารเคมีอาจเป็น diglycerides ซึ่งผลิตโดยลูกน้ำยุงลายที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้น หรือเป็นกรดไขมัน (fatty acid) จากแบคทีเรีย หรือเป็นสารพวก phenolic compounds จากพืชน้ำ

2. ระยะลูกน้ำ

บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด

ลูกน้ำยุงแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในน้ำต่างชนิดกัน เช่น ภาชนะขังน้ำต่างๆ ตามบ่อน้ำ หนอง ลำธาร โพรงไม้หรือกาบใบไม้ที่อุ้มน้ำ เป็นต้น ลูกน้ำยุงส่วนใหญ่ลอยตัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ โดยมีท่อสำหรับหายใจเรียกว่า siphon ยกเว้นยุงก้นปล่องไม่มีท่อหายใจ แต่จะวางตัวขนานกับผิวน้ำโดยมีขนลักษณะคล้ายใบพัด (palmate hair) ช่วยให้ลอยตัวและหายใจทางรูหายใจ (spiracle) ซึ่งอยู่ด้านข้างของอกและลำตัว ส่วนยุงเสือจะใช้ท่อหายใจซึ่งสั้นและปลายแหลมเจาะพวกพืชน้ำและหายใจเอาออกซิเจนผ่านรากของพืชน้ำ อาหารของลูกน้ำยุง ได้แก่ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน้ำ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ สาหร่าย ลูกน้ำจะลอกคราบ 4 ครั้ง เมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายกลายเป็นตัวโม่ง การเจริญเติบโตในระยะลูกน้ำใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกน้ำ อาหาร อุณหภูมิ และ ความหนาแน่นของลูกน้ำด้วย

3. ระยะตัวโม่ง

บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด

ตัวโม่งรูปร่างผิดจากลูกน้ำ ส่วนหัวเชื่อมต่อกับส่วนอก รูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องหมายจุลภาค (,) ระยะนี้ไม่กินอาหาร เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีท่อหายใจคู่หนึ่งที่ส่วนหัวเรียก trumpets ระยะนี้ใช้เวลาในการเจริญเติบโตเพียง 1 – 3 วัน

4. ระยะตัวเต็มวัย

บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด

ตัวยุงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนหัว (Head) มีลักษณะกลมเชื่อมติดกับส่วนอก ประกอบด้วยตา 1 คู่ ตาของยุงเป็นแบบตาประกอบ (compound eyes) มีหนวด (antenna) 1 คู่ มีระยางค์ปาก (labial palpi) 1 คู่และมีอวัยวะเจาะดูด (proboscis) 1อัน มีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวคล้ายเข็มสำหรับแทงดูดอาหาร

หนวดของยุง แบ่งออกเป็น 15 ปล้อง สามารถใช้จำแนกเพศของยุงได้ แต่ละปล้องจะมีขนรอบๆ ในยุงตัวเมียขนนี้จะสั้นและไม่หนาแน่น (sparse) เรียกว่า pliose antenna ส่วนตัวผู้ขนจะยาวและเป็นพุ่ม (bushy) เรียกว่า plumose antenna หนวดยุงเป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับคลื่นเสียง ตัวผู้จะใช้รับเสียงการกระพือปีกของตัวเมีย ความชื้นของอากาศและรับกลิ่น

ส่วนท้อง (abdomen) มีลักษณะกลม ยาว ประกอบด้วย 10 ปล้อง แต่จะเห็นชัดพียง 8 ปล้อง ปล้องที่ 9 – 10 จะดัดแปลงเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ในยุงตัวผู้จะใช้ส่วนนี้แยกชนิดของยุงได้


การป้องกันและกำจัด "ยุง"

ทีมงาน อาร์กอน ได้รับการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมและชีววิทยาของยุง อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเลือกใช้วิธีการแบบผสมผสานที่หลากหลายสำหรับการกำจัดยุงอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะเลือกใช้เคมีและเครื่องมือที่เหมาะสมในการกำจัดยุงในแต่ละช่วงวงจรชีวิต เพื่อการควบคุมและลดจำนวนประชากรยุงให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้


- พ่นควันกำจัดยุงรอบนอกอาคาร

- สเปรย์กำจัดยุงเคลีอบพื้นที่ ด้วยเคมีที่ปลอดภัย คงฤทธิ์ตกค้าง ด้วยเครื่องพ่นละออง ULV ทีมีละอองขนาดเล็กเพียง 10 ไมครอน

- ทรายอะเบต โรยตามแหล่งน้ำนิ่ง เพื่อกำจัดลูกน้ำ ไข่ของยุง ที่จะเกิดขึ้นใหม่
บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด
บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด
บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต กำจัดแมลง ฉีดปลวก รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อ บริษัท อาร์กอน เพสท์คอนโทรล จำกัด